Cine conduce Asociațiile Județene de Atletism

Apreciază acest articol

Anterior, am aflat cine sunt Asociațiile Județene de Atletism din România și care sunt obiectivele și atribuțiile lor. De această dată, vă familiarizați cu cei care conduc, practic, acesta Asociații, așa cum sunt prezentate „organele de conducere” la Capitolul IX – articolele 73-76 din Statutul Federației Române de Atletism:

„Art. 73. Organele de conducere ale Asociaţiilor Judeţene de Atletism şi ale Asociaţiei Municipiului Bucureşti sunt: Adunarea Generală, Consiliul Director, Cenzorul/ Comisia de cenzori.

Art. 74. Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiilor Judeţene de Atletism şi al Asociaţiei Municipiului Bucureşti, alcătuit din totalitatea asociaţiilor şi are următoarele competenţe:

a). Stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei;

b). Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;

c). Alege şi revocă membrii consiliului director, conform prevederilor propriului statut şi ale legislaţiei în vigoare;

d). Alege şi revocă cenzorul;

e). Hotărăşte asupra modificării/completării actului constitutiv şi a statutului;

f). Procedează la dizolvarea şi lichidarea asociaţiei judeţene precum şi la stabilirea destinaţiei bunurilor cu respectarea dispoziţiilor legale;

g). Analizează activitatea asociaţiei judeţene şi a organelor acesteia;

h). Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statutul prorpiu, Statutul FRA şi de lege.

Art. 75. Consiliu Director are următoarele atribuţii principale:

a). Prezintă adunării generale rapoarte de activitate, execuţia bugetară, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor asociaţiei, calendarul acţiunilor;

b). Încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;

c) aprobă organizarea şi politica de personal a asociaţiei;

d). Elaborează regulamentul intern al asociaţiei;

e). Poate dispune acordarea de premii gratificaţii şi alte asemenea în limita disponibilităţilor;

f). Mandatează persoane pentru a reprezenta asociaţia în relaţii cu personae fizice şi/sau juridice;

g). Hotărăşte, în condiţiile legi, înfiinţarea unor entităţi economice ale căror activităţi să concureze exclusiv la dezvoltarea asociaţiei;

h). Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de adunarea generală a asociaţiei sau reieşite din puterea delegată de FRA.

Art. 76. Cenzorul/ Comisia de cenzori efectuează controlul financiar intern al asociaţiei, având următoarele competenţe:

a). Verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;

b). Întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;

c). Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de adunarea generală cu respectarea dispoziţiilor legale în materie;

d). Cenzorul poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot”.

Cine sunt Asociațiile Județene de Atletism.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.